Parafia Węgry-Osowiec

Przejdź do treści

Menu główne:

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 1579), zapraszamy do składania ofert dot. nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Zakup i montaż instalacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu w kościele pw. Św. Barbary w Kolanowicach”.
Do pobrania:

Projekt pn. "Ochrona, pormocja i rozwój dziedzictwa kutlurowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury. Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego